JEDNOSTKA WERYFIKUJĄCA TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE ITP POZNAŃ

 

 

                                         Najczęściej zadawane pytania

 

 

Czym jest ETV?

Weryfikacja Technologii Środowiskowych (ETV) jest nowym narzędziem dla firm  będących twórcami innowacyjnych technologii środowiskowych. W oparciu o zasadę dobrowolności, ETV zapewnia weryfikację sprawności nowych technologii środowiskowych przez wykwalifikowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. Pomoże to producentom udowodnić wiarygodność deklarowanych sprawności i pomoże nabywcom technologii zidentyfikować innowacje dostosowane do ich potrzeb.

Kto odniesie korzyści z ETV?

Firmy będące twórcami innowacyjnych technologii środowiskowych odniosą korzyści z posiadania Świadectwa Weryfikacji, które zapewnia niezależne i wiarygodne dowody odnoszące się do sprawności nowej technologii wprowadzanej na rynek. Świadectwo Weryfikacji pomoże przekonać inwestorów lub nabywców o rzetelności deklarowanej sprawności technologii;

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być szczególnie zainteresowane weryfikacją w ramach ETV, ze względu na możliwość wykazania różnic między własnymi technologiami a oferowanymi przez duże firmy konkurencyjne, i zwiększenie wiarygodności deklarowanych sprawności tworzonych przez nich nowatorskich technologii;

Przedsiębiorstwa i władze publiczne jako nabywcy lub użytkownicy nowych technologii środowiskowych, mogą oprzeć swoje decyzje o zakupie na rzetelnej informacji, opartej na solidnych podstawach naukowych i dopuszczalnej jako dowód w procedurach przetargowych; potwierdzenie uzyskiwanych przez technologię deklarowanych parametrów sprawności pozwoli nabywcom na skuteczne dopasowane technologii do ich potrzeb z niskim ryzykiem niezgodności lub rozbieżności od oczekiwanych wyników;

Obywatele, decydenci i twórcy prawa będą korzystać z wiarygodnych informacji na temat wyników osiąganych przez nowe technologie środowiskowe; ułatwi to dokładniejsze określenie kierunków polityki ochrony środowiska,formułowanie opinii publicznej i bardziej opłacalne wdrażanie prawa ochrony środowiska przez organy regulacyjne;

Społeczeństwo jako całość skorzysta z szybszego rozpowszechniania się i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych na rynku, dzięki stymulowaniu przez innowacyjne technologie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorach zrównoważonej gospodarki;

Jakie technologie można zakwalifikować do weryfikacji w ramach pilotażowego programu ETV?

Do ETV kwalifikują się wszystkie technologie gotowe do komercjalizacji, które wykazują potencjał w zakresie innowacji i ochrony środowiska. W fazie pilotażowej program obejmuje następujące obszary technologiczne:

1.Oczyszczanie i monitoring wody(monitorowanie jakości wody, uzdatnianie wody pitnej i ścieków);

2. Materiały, odpady i zasoby (oddzielanie i sortowanie odpadów stałych, recykling materiałów, zagospodarowanie produktów i substancji chemicznych wycofywanych z użycia, produkty oparte na biomasie);

3.Technologie energetyczne (energia odnawialna, energia z odpadów, technologie energooszczędne).


Jak przebiega procedura weryfikacji?

Proces weryfikacji w ramach ETV prowadzony jest przez akredytowane Jednostki Weryfikujące kompetentne we wdrażaniu ETV w określonym obszarze technologicznym.

Jednostka Weryfikująca otrzymuje zgłoszenie od producenta, określa parametry które mają być weryfikowane oraz konieczne do wykonania badania technologii,w procesie weryfikacji utrzymuje stały kontakt z przedsiębiorcą, przygotowuje dokumenty końcowe.
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technologii, niezbędnych do potwierdzenia sprawności technologii, ich wykonanie zleca się akredytowanym jednostkom badawczym lub laboratoriom analitycznym.

 

Główne etapy procesu weryfikacji:

(a) Kontakt z Jednostką Weryfikującą: nawiązanie kontaktu, wymiana informacji sprawdzenie kwalifikowalności technologii do weryfikacji

(b) Opracowanie wniosku: wstępna ocena parametrów, wnioskodawca dostarcza wszystkie istotne informacje, w tym dostępne wyniki badań

(c) Etap szczegółowego protokołu weryfikacji, Jednostka Weryfikująca ustala parametry do weryfikacji, ocenia dostępne dane i decyduje o konieczności przeprowadzenia dalszych badań

(d) Badania: jeśli są konieczne, przeprowadzanie badań przez jednostki badawcze i laboratoria analityczne, raport z badań 

(e) Ocena danych i weryfikacja: końcowa ocena danych, opracowanie i ocena raportu weryfikacji

(f) Świadectwo Weryfikacji zarejestrowane i opublikowane na stronie internetowej UE ETV

Co jest efektem końcowym weryfikacji w ramach ETV?

Raport z weryfikacji wraz ze Świadectwem Weryfikacji stanowią główne produkty procedury weryfikacji, które określają sprawność technologii zweryfikowanej w ramach programu pilotażowego EU ETV.

Raport z weryfikacji jest kompleksowym podsumowaniem wszystkich czynności weryfikacyjnych przeprowadzonych w toku procedury oraz zawiera wszystkie pozostałe dokumenty opracowane w toku procedury weryfikacji, („quick scan”, wniosek, szczegółowy protokół weryfikacji, plan badań oraz raport z badań zamieszczone są w raporcie z weryfikacji w formie załączników) W pilotażowym programie EU ETV raport z weryfikacji stanowi własność wnioskodawcy. Może być opublikowany na stronie UE ETV jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wyrazi na to zgodę.

Świadectwo Weryfikacji zawiera najważniejsze informacje niezbędne dla użytkowników i nabywców technologii w skróconej formie (zwykle od 3 do 5 stron) takie jak: opis zweryfikowanej technologii, skonsolidowane wyniki badań sprawności technologii, warunki eksploatacji w których sprawność ta jest uzyskiwana, podsumowanie badań i procedur stosowanych podczas weryfikacji technologii.

Świadectwo Weryfikacji  przed opublikowaniem, zostaje zatwierdzone przez Wnioskodawcę.

Po opublikowaniu jest dostępne na stronie internetowej UE ETV.

Świadectwo Weryfikacji jest głównym produktem programu pilotażowego UE ETV z jakiego korzystać będzie wnioskodawca w obrocie handlowym z innymi organizacjami, do celów marketingowych lub uzyskania oficjalnej aprobaty zweryfikowanej technologii.